Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

POMOC FINANSOWA OBEJMUJE:

 • Różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką
 • Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury
 • Wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury
  oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

  BENEFICJENTAMI MOGĄ ZOSTAĆ:

 • Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z tym że – w przypadku operacji “różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką” i “wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez te osoby doświadczeń i dobrych praktyk” – wnioskodawca:
  1. ) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:
   1. ) jako uprawniony do rybactwa lub
   2. ) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich, lub
   3. ) w zakresie:
    • przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub
    • związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
  2. ) jest armatorem statku rybackiego:
   1. ) o polskiej przynależności,
   2. ) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
   3. ) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
  3. ) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub
  4. ) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1.)

  WARUNKI POMOCY:

 • Zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, w wysokości do 80% tych kosztów
 • Pomoc finansowa jest przyznawana do wysokości nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym że w przypadku gdy wnioskodawca:
  1. ) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:
   1. ) jako uprawniony do rybactwa lub
   2. ) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich, lub
   3. ) w zakresie:
    • przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub
    • związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
  2. ) jest armatorem statku rybackiego:
   1. ) o polskiej przynależności,
   2. ) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
   3. ) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
  3. ) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub
  4. ) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1.) – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.
 • Utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, lub podjęcie działalności jako uprawniony do rybactwa, i wynika to z celu realizowanej operacji – w przypadku operacji “różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką” lub “podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”

PREFEROWANE OPERACJE:

1) Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR.

 • budowa, remont lub modernizacja obiektów,
 • zakup sprzętu i wyposażenia,
 • montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 • szkolenia i kursy doszkalające, również z zakresu ochrony środowiska i postaw ekologicznych.

2) Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką.

 • budowa, remont lub modernizacja obiektów,
 • zakup sprzętu i wyposażenia.