Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Pomoc finansowa obejmuje:

  • różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub
  • podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub
  • wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez te osoby doświadczeń i dobrych praktyk;

Pomoc finansowa jest przyznawana:

  • w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 80% tych kosztów,
  • jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, lub podjęcie działalności jako uprawniony do rybactwa, i wynika to z celu realizowanej operacji – w przypadku operacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i b. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435), zwanego dalej „rozporządzeniem”

    Pomoc finansowa jest przyznawana:

  • wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim, zwanym dalej ustawy o EFRM, z tym że – w przypadku operacji, o których mowa w w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i c rozporządzenia – spełniającemu warunki określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia;
  • do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym że – w przypadku wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

image_pdfimage_print