PO RYBY 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rybactwa to program, który jest kontynuacją wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2014–2020, kiedy to środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wdrażane są za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) w Polsce jest wdrażany za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. EFMRA będzie realizowany w latach 2021-2027. Fundusz ten jest następcą Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wdrażanego w latach 2014-2020. EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE w celu wspierania wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), zintegrowanej polityki morskiej międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami. Fundusz zapewnia wsparcie finansowe na rzecz opracowywania innowacyjnych projektów, które mają na celu, aby zasoby wodne i morskie były wykorzystywane w sposób zrównoważony.Pomoże to w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu – planu działania dotyczącego unijnej polityki ochrony środowiska i polityki klimatycznej. EFMRA wspomaga innowacyjne projekty, które przyczyniają się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych i morskich oraz zarządzania nimi.

Fundusz sprzyja przede wszystkim:

 • zrównoważonej i niskoemisyjnej działalności połowowej,
 • ochronie różnorodności biologicznej mórz i ekosystemów morskich,
 • zaopatrzeniu europejskich konsumentów w zdrową żywność pochodzenia morskiego wysokiej jakości,
 • zwiększaniu atrakcyjności społeczno-ekonomicznej sektora rybołówstwa i odmłodzeniu tego sektora, w szczególności w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego,
 • rozwojowi zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury zwiększającej bezpieczeństwo żywnościowe,
 • rozwojowi umiejętności i poprawie warunków pracy w sektorach rybołówstwa i akwakultury,
 • gospodarczej i społecznej witalności społeczności nadbrzeżnych;innowacjom w ramach zrównoważonej niebieskiej gospodarki,
 • ochronie na morzu, dzięki której morza są bezpieczne,
 • współpracy międzynarodowej, dzięki której oceany będą zdrowe, bezpieczne i zarządzane w sposób zrównoważony.

Główne cele:

 • realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami,
 • promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza,
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury,
 • przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki,
 • zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania nimi.

Priorytety EFMRA.
Zaplanowano realizację działań pogrupowanych w pięć priorytetów:

Priorytet 1Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych.

 • Priorytet ten obejmuje wzmocnienie działalności połowowej zrównoważonej pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, takie jak projekty innowacyjne w zakresie opracowania i stosowania alternatywnych metod, technik lub technologii połowu czy poszukiwania metod ochrony połowów, zróżnicowanie działalności rybackiej, takie jak budowa smażalni, wędzarni czy zakup środków transportu, poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy, takie jak modernizacja statków rybackich, zakup sprzętu rybackiego czy inwestycje infrastrukturalne w portach i miejscach wyładunku ryb, zmniejszenie emisji CO2 polegające na wymianie silników na statkach rybackich, ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych, takie jak zbieranie i utylizacja utraconych narzędzi połowowych czy budowa przepławek w celu przywracania ekologicznej ciągłości rzek.

Priorytet 2Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii.

 • Inwestycje realizowane w ramach tego priorytetu to propagowanie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury, w szczególności zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury przy zapewnieniu, aby działalność ta była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej, takie jak projekty związane z modernizacją sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach akwakultury, projekty związane z poprawą efektywności energetycznej gospodarstw, inwestycje w technologie redukujące zużycie wody i zwiększające zdolność jej retencjonowania czy inwestycje mające na celu różnicowanie dochodów gospodarstw akwakultury m.in. przez rozbudowę łowisk i bazy gastronomiczno-turystycznej, propagowanie wprowadzania do obrotu, jakości i wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury, a także przetwarzania tych produktów, takie jak zakup lub modernizację maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych przeznaczonych do pakowania produktów rybołówstwa, operacje poprawiające bezpieczeństwo, higienę i warunki pracy czy wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Priorytet 3Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.

 • Środki z tego priorytetu będą realizowane na poprawę jakości życia (dobrostanu społecznego) i możliwości twórczego korzystania z dóbr cywilizacji, oświaty i kultury (dobrostan kulturowy) na terenach zależnych od rybactwa i akwakultury, takie jak operacje wspierające zróżnicowanie działalności podmiotów tradycyjnie związanych z rybactwem, projekty związane z rozwijaniem ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, budową izb pamięci i ścieżek edukacyjnych czy promowaniem dziedzictwa kulturowego związanego z rybactwem.

Priorytet 4 – Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

 • Inwestycje realizowane w ramach tego priorytetu to wzmocnienie zrównoważonego zarządzania morzami i oceanami poprzez propagowanie wiedzy o morzu, nadzoru morskiego lub współpracy straży przybrzeżnej, takie jak zakup i modernizacja środków technicznych służących do prowadzenia badań i zbierania danych o stanie środowiska morskiego czy środków technicznych służących do wykonywania zadań związanych z kontrolą rybołówstwa.

Priorytet 5 – Pomoc techniczna.

 • Priorytet ten obejmuje zapewnienie systemowego wsparcia administracyjnego w realizacji programu.

Program jest skierowany m.in. do:

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybołówstwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
 • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
 • sektora nauki,
 • administracji.

 

Do pobrania:

image_pdfimage_print