Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Pomoc finansowa obejmuje:
– podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury i jest przyznawana wnioskodawcy będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
– wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury i jest przyznawana wnioskodawcy będącemu osobą fizyczną, który w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończył 40-go roku życia.

Pomoc przyznawana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 i 1479), zwanej dalej „działalnością gospodarczą”, lub podjęcie działalności jako uprawniony do chowu, hodowli lub połowu ryb zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476), z wyłączeniem podmiotu wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego, zwany dalej „uprawnionym do rybactwa”, i wynika to z celu realizowanej operacji.

image_pdfimage_print