Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

POMOC FINANSOWA OBEJMUJE:

 • Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury, lub
 • Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

  BENEFICJENTAMI MOGĄ ZOSTAĆ:

 • Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w przypadku operacji podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury„
 • Osoby fizyczne, które w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyły 40-go roku życia – w przypadku operacji wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury„

  WARUNKI POMOCY:

 • Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50%
 • Utworzenie lub lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zwanej dalej „działalnością gospodarczą”, lub podjęcie działalności jako uprawniony do chowu, hodowli lub połowu ryb, z wyłączeniem podmiotu wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego, zwany dalej „uprawnionym do rybactwa”, i wynika to z celu realizowanej operacji.
 • Pomoc finansowa jest przyznawana do wysokości nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym że w przypadku gdy wnioskodawca:
  1. ) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:
   1. ) jako uprawniony do rybactwa lub
   2. ) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich, lub
   3. ) w zakresie:
    • przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub
    • związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
  2. ) jest armatorem statku rybackiego:
   1. ) o polskiej przynależności,
   2. ) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
   3. ) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
  3. ) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub
  4. ) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1.) – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

PREFEROWANE OPERACJE:

Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybactwa.

 • zakup sprzętu, maszyn i wyposażenia w ramach działalności rybackiej i z nią związaną,
 • tworzenie i rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rybackich,
 • budowa, przebudowa lub remont obiektów służących do prowadzenia działalności rybackiej,
 • poprawa warunków pracy.