Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

POMOC FINANSOWA OBEJMUJE:

 • Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
 • Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora
  rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt
 • Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych
 • Ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo
 • Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

  BENEFICJENTAMI MOGĄ ZOSTAĆ:

 • Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

  WARUNKI POMOCY:

 • Zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja
  • jest w interesie zbiorowym, lub
  • ma zbiorowego beneficjenta, lub
  • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym
   –  w wysokości do 85% tych kosztów
 • Pomoc na operacje przyznaje się do wysokości nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę

PREFEROWANE OPERACJE:

Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej

 • zakup metalowych siatek na groble stawów rybnych
 • monitoring
 • przywrócenie stanu po znamionach klęski żywiołowej