Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Pomoc finansowa obejmuje:

 • wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu lub
 • przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury,
  w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub
 • odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych
  i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych, lub
 • ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego
  na obszarach cennych przyrodniczo,
 • podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów
  o odnawialnych źródłach energii;

Pomoc jest przyznawana:

 • wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim, zwanym dalej ustawy o EFRM
 • w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów,
 • do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

image_pdfimage_print