Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską

POMOC FINANSOWA OBEJMUJE:

 • Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobami rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami

  BENEFICJENTAMI MOGĄ ZOSTAĆ:

 • Podmioty prawa publicznego, instytuty badawcze, uczelnie, oraz organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury

  WARUNKI POMOCY:

 • Zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja
  • jest w interesie zbiorowym, lub
  • ma zbiorowego beneficjenta, lub
  • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym
   –  w wysokości do 85% tych kosztów
 • Pomoc na operacje przyznaje się do wysokości nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę

  PREFEROWANE OPERACJE:

Optymalizacja produkcji rybackiej i badanie popytu.

 • badania naukowe.