Ryby z doliny Tyśmienicy i Wieprza

Już teraz każdy może promować ryby naszego regionu. Wystarczy, że nasze logo zostanie umieszczone na Waszych produktach, opakowaniach, materiałach reklamowych, jak tablice, banery, ulotki, długopisy itp..

Aby pobrać logotypy w wersjach wektorowych wystarczy wypełnić poniższy formularz:

  I. Wyrażam chęć używania znaku "Ryby z doliny Tyśmienicy i Wieprza" w celu promocji ryb, produktów rybackich i obszarów rybackich.

  II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym chęci używania znaku "Ryby z doliny Tyśmienicy i Wieprza", w tym na promowanie przez LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" przedsiębiorstwa/spółki/gospodarstwa/organizacji, które(ą) reprezentuję lub promowanie mojej osoby m.in. na stronie LGR, materiałach promocyjnych oraz folderach i publikacjach wydawanych przez LGR.

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z siedzibą w Lubartowie;

  2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny stowarzyszenia, ul. Legionów 16, 21-100 Lubartów;

  3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

  4. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt 3 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. e) i f) oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1435 oraz z 2018 r. poz. 1503);

  5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;

  6. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2021 r. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

  7. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;

  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  9. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie operacji dotyczących działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybactwo i morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY) stanowiącej załącznik do wniosku o płatność na operacje na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

  image_pdfimage_print