Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Konkurs fotograficzny "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

altW dniu 09 maja 2017 roku w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego  w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8 odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań z działalności  Stowarzyszenia LGR, sprawozdania finansowego za 2016 r., Sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za 2016 r.

Na spotkaniu przyjęto również uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia, a także w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

W wyniku głosowania udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza". Serdecznie gratulujemy smiley.

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę
Poddziałanie 2.3.1 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowane zostało Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia wykonawczego, tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014.

Nabór wniosków będzie trwał od 11.05.2017 r. do 08.06.2017 r. włącznie.

W ramach naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcję wypełniania wniosku, załączniki i dodatkowe dokumenty znajdziecie Państwo TUTAJ

Protest hodowców karpia

25 kwietnia 2017r. o godzinie 10 przed gmachem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczął się protest rybaków śródlądowych w sprawie rekompensat wodnośrodowiskowych. Jak podaje portal agropolska.pl "odebranie w lutym hodowcom ryb rekompensat wodno-środowiskowych, które otrzymywali od 2010 roku zostało fatalnie przyjęte przez całe środowisko. Pod adresem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka padły mocne oskarżania. Wielu rybaków czeka na jego dymisję".
Zdjęcia z przebiegu protestu można zobaczyć na stronach: agropolska.pl, PolskieRadio.pl, rmf24.pl.

Materiał wideo z TVP, Onet.pl oraz Fakt24.pl można  zobaczyć poniżej.

TVP.pl - Agrobiznes
Onet.pl - Onet Wiadomości
Fakt24.pl - Pieniądze

Apel rybaków o przywrócenie rekompensat wodno-środowiskowych dla akwakultury

W związku z informacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaną w trakcie konferencji o decyzji zmierzającej do zabrania gospodarstwom stawowym „rekompensat wodno-środowiskowych” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, rybacy zgromadzeni na konferencji w Rytwianach wystosowali apel o przywrócenie ww. unijnego wsparcia. Poniżej jego treść.

Komu zależy na "wykończeniu" rybactwa śródlądowego?

 Na spotkaniu w Rytwianach, 9 lutego br., Naczelnik Departamentu Rybołówstwa Pan Adam Sudyk przedstawił kolejną decyzję Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wycofania z Priorytetu 2 PO Rybactwo i Morze poddziałania pn. akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Decyzja ta może spowodować drastyczny regres w polskim rybactwie śródlądowym. Komu zależy na upadku rybactwa śródlądowego? Najpierw była próba wprowadzenia opłat za wodę, teraz brak rekompensat wodnośrodowiskowych. To kolejny gwóźdź do trumny!
...a może to nowy program "Akwakultura minus"?

 Ponizej przedstawiamy list Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego skierowany do Rybaków.

Więcej…

RRW-22 i RRW-23

Przypominamy o ustawowym obowiązku terminowego złożenia sprawozdania za rok 2016 przez każdy podmiot akwakultury (RRW-22) oraz przez uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

Terminy złożenia sprawozdań:
RRW-22 do 15 marca 2017 r.,
RRW-23 do 31 maja 2017 r.

Kwestionariusz RRW-22 do pobrania          Wyjaśnienia do wybranych zagadnień kwestionariusza RRW-22

Kwestionariusz RRW-23 do pobrania

Wzór wniosku i biznes palnu

Szanowni Państwo!
W zakładce "DOKUMENTY" umieszczony został wzór wniosku dla beneficjentów wraz z instrukcją wypełniania oraz biznes plan. Dostępne są również procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek

01 lutego 2017r. weszło w życie rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Treść rozporządzenia

Informacja

Informujemy, że żaden z pracowników biura LGR nie świadczy odpłatnie doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Stowarzyszenie LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" również nie zatrudnia na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura, osób świadczących odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub będących członkami organu decyzyjnego.
Wszelkie doracztwo dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR świadczone przez pracowników biura LGR jest nieodpłatne!Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"