Bezościowe filetowanie karpia

Składniki: cebula – 1 sztuka karp – 1 sztuka pieprz – wg potrzeb sól – wg potrzeb   Przygotowanie: Karpia pozbawionego głowy należy oczyścić z łusek Jeśli ryba patroszona jest przez brzuch, należy wykonać nacięcie na całej jej długości, ale na takiej głębokości, aby nie uszkodzić wnętrzności, w tym przede wszystkim woreczka żółciowego. Wnętrzności dokładnie […]

Wyniki z wyborów wniosków wybranych podczas VI Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 7/2020, 8/2020, 11/2020 i 12/2020)

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1) Operacje wybrane do dofinansowania Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (przedsięwzięcie 1.2.2) Operacje wybrane do dofinansowania Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie […]

Ostatni dzień składania wniosków o dofinansowanie.

Jeszcze tylko do dzisiaj, do godziny 14:00 można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie w zakresach: Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji […]

Indywidualne spotkania konsultacyjne

Zapraszamy na  indywidualne spotkania konsultacyjne dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Indywidualne doradztwo dotyczące warunków otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie Działania 2.8 „Środki dotyczące zdrowia publicznego”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.8 „Środki dotyczące zdrowia publicznego” w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury. Na co […]

Spotkania informacyjno – konsultacyjne

W odniesieniu do ogłoszonych konkursów zapraszamy na  spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Po spotkaniach udzielane będzie indywidualne doradztwo […]

Ogłoszenia o naborach wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Kontrola NIK w wydatkowaniu funduszy PO RYBY 2014-2020

Przewlekłość w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz urzędy marszałkowskie i nierównomierne wykorzystanie limitów w poszczególnych działaniach. To dwa najważniejsze problemy, które kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wskazali podczas analizy wykorzystania unijnych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Zdaniem kontrolerów tylko dzięki skutecznemu monitoringowi wydatków udało się zapobiec […]

Dofinansowanie dla PZW Okręg w Białej Podlaskiej

W dniu 03 lipca 2020 r. w Zarządzie Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Piorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na realizację projektu pod tytułem „Wspieranie atutów środowiska wodnego zbiornika Podedwórze” została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy […]

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny […]