Informacje ogólne o Priorytecie 4

Celem ogólnym Priorytetu 4 jest promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w innych sektorach gospodarki morskiej.

Wspieranie rozwoju obszarów rybackich i obszarów akwakultury odbywać się będzie poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.

Cele szczegółowe

Dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z podstawową działalnością rybacką

Promowanie i ułatwianie przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Potrzeba zachęcania młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej. Wspieranie działań pobudzających przedsiębiorczość młodych osób, wpływające na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć migrację osób
młodych i wysoko wykwalifikowanych z tych obszarów

Popularyzacja lokalnych produktów rybnych, a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury. Istotne jest wspieranie przedsięwzięć związanych z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury

Wspieranie oddolnych inicjatyw RLGD i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury

Rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury ma służyć instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) wdrażany poprzez działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze, 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (w tym koszty bieżące i aktywizacja) i 4.3 Działania z zakresu współpracy

Każda Rybacka Lokalna Grupa Działania będzie wdrażać jedną Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 i maksimum 150 000 mieszkańców oraz będzie obejmować obszar przynajmniej 2 gmin, których obszar stanowi lub zawiera obszar rybacki i akwakultury

image_pdfimage_print