1

Wizyta studyjna w Grecji

W dniach 09-15 maja 2022 r. członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”oraz osoby, które działają w sektorze rybactwa śródlądowego, w tym pracownicy gospodarstw rybackich oraz osoby z kręgu akwakultury uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Grecji w ramach realizacji projektu współpracy transnarodowej.

Wyjazd poświęcony był wymianie dobrych praktyk w zakresie chowu i hodowli ryb, a także poznaniu kultury greckiej, promocji obszarów zależnych od rybactwa zarówno tych w Grecji jak i w Polsce. W trakcie wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami FLAG „Parnonas” oraz wzięli udział w zajęciach merytorycznych. Odwiedzili również lokalne gospodarstwo rybackie, zakład przetwórstwa ryb oraz kluczowe atrakcje turystyczne zlokalizowane na terenie Peloponezu. Przedstawiciele greckiej grupy przedstawili uczestnikom wizyty historię, kulturę i dziedzictwo przyrodnicze znajdujące się na obszarze działania FLAG „Parnonas”. Przedstawiciele LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza przedstawili działalność swojej grupy rybackiej oraz zaprezentowali przykłady zrealizowanych projektów na obszarze LGR.

Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″.
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

Działając na podstawie § 21 ust. 2, i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje na dzień 31 maja 2022 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 13:00 w Zajeździe Wincentów, Wincentów 28A, 21-100 Lubartów (przy trasie nr 19). W przypadku, gdy na zwołane Walne Zebranie Członków nie przybędzie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje zebranie w II terminie, tj. o godzinie 13:15 w tym samym dniu i miejscu.

W przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w dniu 31 maja 2022 r., prosimy o wskazanie pełnomocnika do reprezentowania. Wówczas w dniu zebrania należy złożyć pracownikowi biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania w imieniu członka stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

Druk pełnomocnictwa