Wyniki konkursów nr: 1/2022, 2/2022, 3/2022 i 4/2022

Przedstawiamy listy wniosków wybranych do dofinansowania operacji złożonych w konkursach ogłoszonych 18 lipca 2022r.

Konkurs nr 1/2022

Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1)

Lista operacji zgodnych z LSR:

Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-1.2.1

Lista operacji wybranych do dofinansowania:

Lista-operacji-1.2.1


Konkurs nr 2/2022
Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką
(przedsięwzięcie 1.2.2)

Lista operacji zgodnych z LSR:

Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-1.2.2

Lista operacji wybranych do dofinansowania:

Lista-operacji-1.2.2


Konkurs nr 3/2022
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1)

Lista operacji zgodnych z LSR:

Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-2.1.1

Lista operacji wybranych do dofinansowania:

Lista-operacji-2.1.1


Konkurs nr 4/2022
Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1)

Lista operacji zgodnych z LSR:

Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-3.2.1

Lista operacji wybranych do dofinansowania:

Lista-operacji-3.2.1


Protokół z VIII posiedzenia Rady LGR z 14.09.2022r. (do pobrania)

Formularz protestu (do pobrania)


Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, jeżeli operacja:

– uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo
– została ustalona przez LGR kwota wsparcia niższa niż wnioskowana, albo
– nie uzyskała minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze, albo
– w dniu przekazania przez LGR wniosków do ZW nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Podstawa wniesienie protestu przez wnioskodawców, których operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może być wyłączną przesłanką wniesienia protestu. Ponadto przy rozpatrywaniu protestu pod uwagę brane są treści zawarte w dokumentacji aplikacyjnej złożonej w naborze.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

– oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
– oznaczenie wnioskodawcy;
– znak sprawy wniosku o dofinansowanie operacji;
– wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza;
– wskazanie kryteriów wyboru operacji, z którymi oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
– wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
– podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem LGR w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informacyjnego o decyzji Rady, odnoszącego się do rozpatrzenia wniosku.