Aktualności

Wizyta studyjna w Słowenii

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Słowenii w dniach 26 maja – 02 czerwca 2019r..

Wyjazd poświęcony będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie chowu i hodowli ryb, a także poznaniu kultury słoweńskiej, promocji obszarów zależnych od rybactwa zarówno tych na Słowenii jak i polskich. W programie znajduje się przede wszystkim zwiedzanie gospodarstw rybackich i spotkania z przedstawicielami tamtejszych grup rybackich.

Podczas wyjazdu partnerzy projektu będą mieć okazję zapoznać się z działalnością słoweńskich grup rybackich – kierunków i celów działania, wizji rozwoju obszaru partnerskiej grupy słoweńskiej, a także działalności polskich lokalnych grup rybackich.

Uczestnikami wizyty studyjnej mogą być przedstawiciele sektora rybackiego, członkowie LGR lub przedstawiciele członków LGR w przypadku, gdy członkiem LGR nie jest osoba fizyczna, pracownicy biura LGR, osoby z grup defaworyzowanych.

Uczestnikami wizyty studyjnej mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Pierwszeństwo udziału mają przedstawiciele sektora rybackiego (np. właściciele lub pracownicy gospodarstw rybackich). Wypełnione i podpisane zgłoszenia udziału w oryginale prosimy dostarczyć  do biura LGR do dnia 30 kwietnia 2019r.  Zgłoszenia nieoryginalne, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, kopie nie będą brane pod uwagę. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGR, pod nr telefonu 533 363 332.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin wyjazdu

print