Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

drukuj
Działając na podstawie § 21 ust. 2, i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Członków.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 12:00 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8. W przypadku, gdy na zwołane Walne Zebranie Członków nie przybędzie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje zebranie w II terminie, tj. o godzinie 12:15 w tym samym dniu i miejscu.

Ze względu na uchwalenie zmian w lokalnej strategii rozwoju, wybór Członków Zarządu, uzupełnienie składu członków Rady oraz uzupełnienie składu członków Komisji Rewizyjnej prosimy o przybycie. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w dniu 27 czerwca 2019 r., prosimy o wskazanie pełnomocnika do reprezentowania. Wówczas w dniu zebrania należy złożyć pracownikowi biura Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania w imieniu członka stowarzyszenia.

Porządek obrad

Projekty uchwał

Wykaz zmian w LSR

Upoważnienie/pełnomocnictwo