Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

POMOC FINANSOWA:

 • Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką
 • Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

  BENEFICJENCI:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury

  WARUNKI POMOCY:

 • Zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja
  • jest w interesie zbiorowym, lub
  • ma zbiorowego beneficjenta, lub
  • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym
   –  w wysokości do 85% tych kosztów
 • Pomoc na operacje przyznaje się do wysokości nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę

PREFEROWANE OPERACJE:

1) Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR

 • tworzenie miejsc wypoczynkowych, biwakowych, punktów widokowych i innej małej architektury
 • budowa, remont lub przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej, m.in. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i kajakowe, place zabaw, siłowanie zewnętrzne, skateparki
 • utworzenie punków informacji turystycznej
 • zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów turystycznych i rekreacyjnych

2) Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli
w rozwoju społeczności lokalnej.

 • działania szkoleniowe i edukacyjne

3) Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

 • organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych
 • działania promocyjne
 • działania edukacyjne