Nabory

Ogłoszenia o naborach wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

I. Ogłoszenie o naborze nr I/2017

Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim” realizujące cel ogólny „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 600 000,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania:

a) w przypadku podejmowania działalności gospodarczej – 5 pkt.
b) w przypadku rozwoju działalności gospodarczej – 6 pkt.


II. Ogłoszenie o naborze nr II/2017

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim
(przedsięwzięcie 1.2.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim” realizujące cel ogólny „Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łaocucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 900 000,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 5 pkt.


III. Ogłoszenie o naborze nr III/2017

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim” realizujące cel ogólny „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 2 450 000,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 5 pkt.


IV. Ogłoszenie o naborze nr IV/2017

Zakres tematyczny operacji:
Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego” realizujące cel ogólny „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 600 000,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 4 pkt.


V. Termin składania wniosków:

Od 26 czerwca 2017r. do 10 lipca 2017r. w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00 (przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 10 lipca 2017r. o godz. 15:00).

VI. Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”,
Słowackiego 11, 21-100 Lubartów.

VII. Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.
 2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej, bezpośrednio w Biurze LGR.
 3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

VIII. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Złożenie wniosku zawierającego operacje zgodne z:
  • zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  • formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz innymi dokumentami,
  • Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
  • Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na lata 2016 – 2023,
  • lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
 3. Uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Utworzenie lub utrzymanie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat średnioroczne, jeżeli wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4. pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91) – w przypadku przedsięwzięcia „Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR” oraz „Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim”.
 5. Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat średnioroczne, jeżeli wnioskodawcą jest inny podmiot niż uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4. pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91) – w przypadku przedsięwzięcia „Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR”.
 6. Realizacja operacji na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na lata 2016 – 2023.

IX. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. 2 Formularze wniosku 1. o dofinansowanie.
 2. Biznes plan uproszczony (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego).
 3. Załączniki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
 4. Pozwolenie wodnoprawne oraz decyzja powiatowego lekarza weterynarii, jeżeli wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4. pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91)

X. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na stronie lgr-lubelskie.pl w zakładce STRATEGIA (https://www.lgr-lubelskie.pl/index.php/strategia-lgr)
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie: lgr-lubelskie.pl w zakładce NABORY (https://www.lgr-lubelskie.pl/index.php/nabory-wnioskow).

XI. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji znajdują się na stronie LGR www.lgr-lubelskie.pl w zakładce DOKUMENTY.

print