AktualnościNabory

Ogłoszenia o naborach wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

I. Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1)

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim” realizujące cel ogólny „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 514 429,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania w rozwijaniu działalności gospodarczej: 20 pkt.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania w podejmowaniu działalności gospodarczej: 16 pkt.

Czytaj całe ogłoszenie


II. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1)

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim” realizujące cel ogólny „Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury”, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 076 622,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, jednak nie więcej niż 300 000 zł. na jednego wnioskodawcę, z tym że w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR jako uprawniony do rybactwa lub w zakresie: przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o których mowa powyżej – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 15 pkt.

Czytaj całe ogłoszenie


III. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (przedsięwzięcie 1.2.2).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim” realizujące cel ogólny „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 300 000,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, jednak nie więcej niż 300 000 zł. na jednego wnioskodawcę, z tym że w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR jako uprawniony do rybactwa lub w zakresie: przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o których mowa powyżej – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 16 pkt.

Czytaj całe ogłoszenie


IV. Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim” realizujące cel ogólny „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 266 924,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 15 pkt.

Czytaj całe ogłoszenie


V. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

Zakres tematyczny operacji:
Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego” realizujące cel ogólny „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu”, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 599 400,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 14 pkt.

Czytaj całe ogłoszenie


Termin składania wniosków:

Od 09 września 2019r. do 23 września 2019r. w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 23 września 2019r. o godz. 14:00.

Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”,
ul.Słowackiego 11, 21-100 Lubartów.

Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.
 2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz dodatkowo na nośniku zewnętrznym (np. CD, SD, micro SD, pendrive) w wersji elektronicznej, bezpośrednio w Biurze LGR.
 3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. złożenie wniosku zawierającego operacje zgodne z
  • zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  • formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz innymi dokumentami,
  • Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
  • Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na lata 2016 – 2023,
  • lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
 3. uzyskanie minimalnej liczby punktów,
 4. utworzenie lub utrzymanie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat średnioroczne, jeżeli wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4. pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91) – w przypadku przedsięwzięcia „Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR” oraz „Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim”.
 5. utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat średnioroczne, jeżeli wnioskodawcą jest inny podmiot niż uprawniony do rybactwa, o którym mowa
  w art. 4. pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91) – w przypadku przedsięwzięcia „Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR” oraz „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką”.
 6. realizacja operacji na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
  „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na lata 2016 – 2023.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. Podpisany formularz wniosku o dofinansowanie (oryginał).
 2. Wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej (CD, SD, micro SD, pendrive).
 3. Biznes plan uproszczony (oryginał).
 4. Załączniki ujęte we wniosku o dofinansowanie – „Sekcja B.VIII. Informacja o załącznikach” (oryginał lub kopia).
 5. Załączniki niezbędne do oceny wniosku wymienione w kryterium „Gotowość do realizacji operacji” w kryteriach wyboru operacji, tj.:
  • ostateczne pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie wraz z brakiem sprzeciwu lub decyzją wskazującą, że nie jest wymagane zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, i lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (oryginał lub kopia) – o ile takie pozwolenie i/lub zgłoszenie jest wymagane
  • pozwolenie wodnoprawne (oryginał lub kopia) – o ile takie pozwolenie jest wymagane
  • ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (oryginał lub kopia) lub postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (oryginał
   lub kopia) lub oświadczenie wnioskodawcy, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku tej operacji nie jest wymagane
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji (kopia) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji
  • oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę
   na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane
   z nieruchomością lub wyposażenie.
 6. Pozwolenie wodnoprawne, jeżeli wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4. pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91) (oryginał lub kopia),
 7. Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (oryginał),
 8. Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji (oryginał, jeżeli dotyczy),
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oryginał).

Dokumenty wymienione w pkt 1 i pkt. 3 – 9 należy złożyć w dwóch egzemplarzach

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na stronie lgr-lubelskie.pl w zakładce „STRATEGIA”
  (https://lgr-lubelskie.pl/strategia).
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie: lgr-lubelskie.pl w zakładce „NABORY”, podzakładka „AKTUALNE OGŁOSZENIA O NABORACH” (https://lgr-lubelskie.pl/nabory/aktualne-ogloszenia-o-naborach).

Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji znajdują się na stronie LGR lgr-lubelskie.pl w zakładce „DOKUMENYTY” (https://lgr-lubelskie.pl/dokumenty)


LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

POZOSTAŁE DOKUMENTY DOTYCZĄCE OGŁOSZONYCH KONKURSÓW

POZWOLENIA/ZGŁOSZENIA

print