Aktualności

Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Cyt.: “Mając na uwadze doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców, w tym sugestie i uwagi ze strony Beneficjentów Programu oraz instytucji pośredniczących, zostały opracowane zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, mający na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności.

Niniejsze Zasady… mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.

W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej chęć rozliczania zamówień na podstawie niniejszych Zasad…, na podstawie oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku braku takiego zgłoszenia, obowiązujące będą dla nich Zasady… w brzmieniu dotychczasowym.

Co się zmieniło?

  • Portal ogłoszeń ARiMR

Wprowadzano możliwość zamieszczenia ogłoszeń na dedykowanym portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednocześnie pozostawiając możliwość wyboru dotychczasowych ścieżek upublicznienia zapytań ofertowych.

W przypadku, gdy Beneficjent zdecyduje się zamieścić zapytanie ofertowe na dedykowanym portalu ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl ma obowiązek zamieszczenia na ww. portalu informację o:

1)wyborze wykonawcy oraz wykaz złożonych ofert albo

2)odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz złożonych ofert, albo

3)niezłożeniu żadnej oferty, albo

4)zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Ponieważ ogłoszenie na portalu ARiMR zapewni znacznie szerszy krąg potencjalnych wykonawców niż inne ścieżki postępowania przewidziane w Zasadach… Beneficjent nie będzie musiał powtarzać postępowania w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.

  • Zmiana progów finansowych dla zamówień

Wyłączono z obowiązków stosowania zasad konkurencyjności zamówień nieprzekraczających 20 000 zł netto. Ponadto, tryb uproszczony do stosowania zamówień został ustanowiony na poziomie pomiędzy 20 000 zł netto do 50 000 zł netto. W tym przedziale jedynym obowiązkiem Beneficjenta jest przedłożenie trzech ofert.

  • Doprecyzowanie przepisów

W zmienionych Zasadach… doprecyzowano szereg przepisów, które generowały wątpliwości i na które zwracały uwagę instytucję pośredniczące i Beneficjenci programu:

– dodano obowiązek opisania i udokumentowania poszczególnych elementów postępowania albo rezygnacji z niektórych procedur,

– określono, które zamówienia powinny zostać zsumowane na potrzeby obliczenia wartości zamówienia,

– dopuszczono możliwość publikacji ogłoszenia o zamówieniu na branżowej stronie internetowej o zasięgu ogólnopolskim (zapewniającej wyższy stopień upublicznienia dla potencjalnych wykonawców niż strona internetowa Beneficjenta)

– skrócono minimalny termin składania ofert do 7 dni roboczych,

– dookreślono, w jakich przypadkach Beneficjent powinien odrzucić złożoną ofertę,

– dodano obowiązek opisania przyczyn odrzucenia ofert w protokole z postępowania,

– dookreślono elementy, które powinien zawierać opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, w przypadku zamówień przeprowadzonych nie później niż w dniu 8 czerwca 2018 r.

  • Wyjątki od stosowania Zasad…

Zmienione Zasady… dają możliwość odstąpienia od stosowania Zasad… w wyjątkowych przypadkach, do których należą przede wszystkim sytuacje, w których zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, dostaw rzeczy wytwarzanych jedynie na potrzeby badawcze, umów z zakresu prawa pracy, przesyłek pocztowych, dobrowolnego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunkiem odstąpienia od stosowania zasad przewidzianym w projekcie jest dodatkowo opisanie i udokumentowanie powodów odstąpienia przez Beneficjenta od stosowania Zasad…

  • Dostosowanie do nowego taryfikatora KE

W dniu 15 maja 2019 r. Komisja Europejska wydała nową decyzję ustanawiające wytyczne dotyczące ustalania korekt finansowych, które należy wprowadzić wydatki finansowane przez Unię z tytułu niezgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówienia publiczne. Zgodnie z informacjami przekazanymi w trybie roboczym przez Instytucję Audytową, taryfikator korekt do zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” również powinien zostać dostosowany do ww. decyzji KE. W związku z tym, projekt zmienionych zasad został uaktualniony m.in. o:

– dodano 100% korektę przy skracaniu terminów, w przypadkach gdy będą bardzo krótkie,

– dodano obowiązek podzielenia zamówienia na części, o ile jest taka możliwość. W przypadku braku podziału, Beneficjent powinien opisać i uzasadnić, dlaczego nie dokonał podziału zamówienia,

– dodano kategorię „ Zastosowanie zasad dla zamówień poniżej 20 000 zł netto,w przypadku, gdy powinny zostać zastosowane zasady określone w rozdziale 2” ze 100% stawką korekty,

– usunięto mniejsze niż 25% korekty w przypadku naruszeń w publikacji i zapytaniach ofertowych.

Załączniki:

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze obowiązujące od 1 października 2019 r

print