AktualnościNabory

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 28 marca 2019r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 I. Zakres tematyczny operacji:

Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli w rozwoju społeczności (przedsięwzięcie 3.1.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego” realizujące cel ogólny „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

II. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

30 000,00 zł.

III. Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Do 30 kwietnia 2019r. w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00.

IV. Miejsce składania formularza zamiaru realizacji operacji:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, ul. Słowackiego 11, 21-100 Lubartów.

V. Tryb składania formularza zamiaru realizacji operacji:

 1. Formularze przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 2. Formularze zamiaru realizacji operacji oraz załączniki składa się w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, bezpośrednio w Biurze LGR.
 3. Formularze muszą być wypełnione na drukach zgodnych z wzorem załączonym do informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.

VI. Forma i wysokość wsparcia:

 1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta.
 2. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej zgodnej z:
 3. zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej,
 4. Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
 5. Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na lata 2016 – 2023,
 6. lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
 7. Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji we wskazanym zakresie, określonych w § 7 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
 8. Uzyskanie minimalnej liczby punktów.

VIII. Wymagane dokumenty, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

 1. Umowa spółki lub statut osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo statut instytutu – oryginał lub kopia*, lub
 2. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e) zdolność prawną przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia*

*kopia potwierdzona przez pracownika LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

IX. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na stronie lgr-lubelskie.pl w zakładce STRATEGIA (https://lgr-lubelskie.pl/lokalna-strategia-rozwoju).
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie lgr-lubelskie.pl w zakładce „DOKUMENTY(https://lgr-lubelskie.pl/dokumenty).

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji znajdują się na stronie LGR lgr-lubelskie.pl w zakładce „DOKUMENTY” (https://lgr-lubelskie.pl/dokumenty) oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, ul. Słowackiego 11, 21-100 Lubartów.
 2. Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania – 14 pkt.

XI. Załączniki:

W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Wszelkie informacje niezbędne do realizacji operacji udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej w Lubartowie przy ul. Słowackiego 11 oraz pod numerem  tel. 533 363 332 w godz. od 8.00 do 16.00.

print