Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (25.04.2022r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” informuje, że zamierza podjąć się realizacji operacji własnej w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

Optymalizacja produkcji rybackiej i badanie popytu (przedsięwzięcie 3.2.2).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego” realizujące cel ogólny „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

II. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

50 000,00 zł.

 

III. Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Do 25 maja 2022r. w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00.

 

IV. Miejsce składania formularza zamiaru realizacji operacji:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”,
ul. Legionów 16, 21-100 Lubartów.

 

V. Tryb składania formularza zamiaru realizacji operacji:

 1. Formularze zgłoszeniowe zamiaru realizacji operacji wraz z załącznikami składa się w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, bezpośrednio w Biurze LGR (liczy się data wpływu).
 2. Formularze zgłoszeniowe muszą być wypełnione na drukach zgodnych z wzorem załączonym do informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

 1. Pomoc przyznawana jest podmiotom prawa publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, instytutom badawczym, w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, uczelniom, w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, oraz organizacjom pozarządowym, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,
 2. Pomoc przyznawana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów,
 3. Pomoc przyznawana jest do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.
 4. Pomoc finansowa ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie stosuje się rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji w miejscu i terminie wskazanym w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
 2. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji zgodnej z:
  a) zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej,
  b) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
  c) Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na lata 2016 – 2023,
  d) lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
 3. Uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

VIII. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. Umowa spółki lub statut osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, albo statut instytutu – oryginał lub kopia*, lub
 2. dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e) zdolność prawną jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia*

 *kopia potwierdzona przez pracownika LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

 

IX. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na stronie lgr-lubelskie.pl w zakładce „STRATEGIA” (https://lgr-lubelskie.pl/strategia)
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie: lgr-lubelskie.pl w zakładce „DOKUMENTY” (https://lgr-lubelskie.pl/dokumenty).

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji znajdują się na stronie LGR lgr-lubelskie.pl w zakładce „DOKUMENYTY” (https://lgr-lubelskie.pl/dokumenty).
 2. Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania – 14 pkt.

 

XI. Załączniki:

  1. Formularz zamiaru realizacji operacji – pobierz
  2. Kryteria wyboru operacji – pobierz
  3. Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (pdf) – pobierz

 

W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej w Lubartowie przy ul. Legionów 16
oraz pod numerem  tel. 533 363 332 w godz. od 8.00 do 16.00

image_pdfimage_print