Nabory

Ogłoszenia o naborach wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

I. Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1) w zakresie utworzenia nowego przedsiębiorstwa.

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim” realizujące cel ogólny „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 662 636,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 20 pkt.

Czytaj całe ogłoszenie


II. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim” realizujące cel ogólny „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 545 522,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 15 pkt.

Czytaj całe ogłoszenie


III. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

Zakres tematyczny operacji:
Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego” realizujące cel ogólny „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu”, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 031 167,00 zł.

Forma i wysokość wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów do 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania: 14 pkt.

Czytaj całe ogłoszenie


Termin składania wniosków:

Od 25 czerwca 2018r. do 09 lipca 2018r. w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00 (przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 09 lipca 2018r. o godz. 14:00).

Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, ul.Słowackiego 11, 21-100 Lubartów.

Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.,
 2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej, bezpośrednio w Biurze LGR.
 3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Złożenie wniosku zawierającego operacje zgodne z:
  • zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  • formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz innymi dokumentami,
  • Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
   Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na lata 2016 – 2023,
  • lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
 3. Uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów „Prawo przedsiębiorców” i wynika to z celu realizowanej operacji, w przypadku przedsięwzięcia 1.1.1 – Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR w zakresie utworzenia nowego przedsiębiorstwa.
 5. Realizacja operacji na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na lata 2016 – 2023.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. Podpisany formularz wniosku o dofinansowanie.
 2. Wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej (CD, SD, microSD)
 3. Biznes plan uproszczony.
 4. Załączniki ujęte we wniosku o dofinansowanie – „Sekcja B.VIII. Informacja o załącznikach”.
 5. Załączniki niezbędne do oceny wniosku wymienione w kryterium „Gotowość do realizacji operacji” w kryteriach wyboru operacji, tj.:
  • ostateczne pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie wraz z brakiem sprzeciwu lub decyzją wskazującą, że nie jest wymagane zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i/lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (oryginał lub kopia) – o ile takie pozwolenie i/lub zgłoszenie jest wymagane
  • pozwolenie wodnoprawne (oryginał lub kopia) – o ile takie pozwolenie jest wymagane
  • ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (oryginał lub kopia) lub postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (oryginał lub kopia) lub oświadczenie wnioskodawcy, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku tej operacji nie jest wymagane
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji (kopia) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji
  • oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością lub wyposażenie.
 6. Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji.
 7. Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na stronie lgr-lubelskie.pl w zakładce „STRATEGIA”
  (https://lgr-lubelskie.pl/strategia).
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie: lgr-lubelskie.pl w zakładce „NABORY”, podzakładka „AKTUALNE OGŁOSZENIA O NABORACH” (https://lgr-lubelskie.pl/nabory/aktualne-ogloszenia-o-naborach).

Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji znajdują się na stronie LGR lgr-lubelskie.pl w zakładce „DOKUMENYTY” (https://lgr-lubelskie.pl/dokumenty)


LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie 4.2/4z (ważny od 22.06.2018r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 4.2/4z (ważna od 22.06.2018r.)
 • Formularz Biznes planu uproszczonego 2014-2020 (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, lub podejmujących działalność gospodarczą w myśl przepisów prawo przedsiębiorców)
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis (w przypadku, gdy wnioskodawca w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe uzyskał pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wymagany w przypadku, gdy o wsparcie na realizację operacji ubiega się podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (wymagany w przypadku, gdy o wsparcie na realizację operacji ubiega się podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością)
 • Wzór harmonogramu działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
 • Oświadczenia i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • osoby fizycznej – małżonka wnioskodawcy/beneficjenta lub małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
   reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną osoby fizycznej – uczestników szkolenia/warsztatów
  • Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości o zgodzie na realizację operacji realizowanej na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności
  • Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji
 • Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące zasad równości szans
 • Oświadczenie o zatrudnianiu/niezatrudnianiu pracowników
 • Wzór zapytania ofertowego
 • Wzór oferty

POZOSTAŁE DOKUMENTY DOTYCZĄCE OGŁOSZONYCH KONKURSÓW

 • Formularz protestu
 • Wzór umowy o dofinansowanie
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o zaliczkę
 • Załącznik nr 4 – harmonogramu działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis
 • Kryteria oceny operacji
 • Terminarz płatności środków europejskich PF 2014-2020 w 2018r.
 • Wzór zapytania ofertowego
 • Wzór oferty
 • Wzór protokołu z wyboru oferty
 • Oświadczenie wykonawcy zadania o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 • Ankieta monitorująca wskaźniki LSR
 • Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

POZWOLENIA/ZGŁOSZENIA

print