Broszura informacyjna “Fundusze Europejskie dla Rybactwa”

Przedstawiamy Państwu broszurę na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa przygotowaną przez Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działań informacyjno-promocyjnych .
Przedstawione są w niej podstawowe informacje o nowym programie, na co przeznaczymy pieniądze, kto między innymi może z programu skorzystać, a także podział środków według priorytetów i działań.

Broszura do pobrania f formacie *.pdf

Broszura_informacyjna_programu_Fundusze_Europejskie_dla_Rybactwa_2023
Nowy plac zabaw w Rozkopaczewie

18 października w miejscowości Rozkopaczew burmistrz Ostrowa Lubelskiego wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście przecięli wstęgę dokonując tym samym otwarcia nowego placu zabaw dla dzieci. Dzięki budowie placu zabaw dzieci zyskały miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Plac zabaw poprawia estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełnił rolę centrum wsi.
Operacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″. Całkowita wartość projektu to prawie 90 tys. zł.

window.onload = function(e) { if(typeof ugCheckForErrors == "undefined"){ document.getElementById("unitegallery_12_1").innerHTML = "Unite Gallery Error - gallery js and css files not included in the footer. Please make sure that wp_footer() function is added to your theme.";} else{ ugCheckForErrors("unitegallery_12_1", "jquery");} };
IV Festiwal w krainie lubelskich ryb

Zapraszamy do Stężycy na „IV Festiwal w krainie lubelskich ryb”!
8 października 2023 r. (niedziela), „Wyspa Wisła” w Stężycy,

Oprócz zawodów wędkarskich o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego oraz strefy pokazów kulinarnych połączona z degustacją dodatkowymi atrakcjami festiwalu będą zabawy i konkursy dla dzieci z nagrodami rzeczowymi, warsztaty artystyczne dla dzieci „Wykonaj rybę sam”, dmuchane place zabaw dla dzieci, akwaria pokazowe z rybami słodkowodnymi. Całość będzie pod oprawą muzyczną kapel, zespołów ludowych oraz zespołu AMBITUS band wykonującego „Wielopokoleniowe Przeboje Polskiej Piosenki”.

Zapraszamy!
Wyjazd studyjny do Bratysławy

W dniach 27 września – 01 października 2022 r. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pn. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym – finansowanej ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (etap I – wyjazd studyjny do Republiki Słowackiej).

Operacja realizowana w ramach  działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

W trakcie wizyty 20 uczestników uczestniczyło w szkoleniach na tematy:

 • Wychów stad tarłowych i efekty rozrodu wybranych gatunków ryb
 • Postęp w produkcji materiału zarybieniowego w ostatnich latach
 • Rozród i larwikuktura ryb drapieżnych
 • Produkcja materiału zarybieniowego,
 • Gospodarka rybacka w wodach śródlądowych,
 • Sztuczny rozród ryb w warunkach kontrolowanych,
 • Rozród ryb w warunkach kontrolowanych – osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy,
 • Praktyczne sposoby odławiania tarlaków (omówienie praktyki)

Zakres tematyczny części praktycznej szkolenia obejmował:

 • Praktyczne aspekty opracowywania operatów rybackich z uwzględnieniem zarybień materiałem pochodzącym z akwakultury
 • Praktyczne sposoby odławiania tarlaków
 • Poprawa warunków rozrodu ryb w jeziorach i zbiornikach zaporowych
 • Produkcja materiału zarybieniowego

Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″.
Spotkanie dotyczące rozliczania środków pozyskanych z EFMiR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie dotyczące rozliczania środków pozyskanych z EFMiR w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGR przy ul. Legionów 16, w Lubartowie.

Na spotkaniu poruszane będą tematy:

 • Najczęściej popełniane błędy
 • Zasady konkurencyjności
 • Cele i wskaźniki
 • Prawidłowe wypełnianie wniosku o płatność
 • Opis faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
 • Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem
 • Terminy oraz ich zmiany

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefoniczne lub e-mailem do dnia 17 października 2023 r. do godz. 12:00.

tel.: 533 363 332

e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl