Aktualności

Dofinansowanie dla PZW Okręg w Białej Podlaskiej

W dniu 03 lipca 2020 r. w Zarządzie Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach działania 4.2. “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Piorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na realizację projektu pod tytułem “Wspieranie atutów środowiska wodnego zbiornika Podedwórze” została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Białej Podlaskiej.

Umowę określającą prawa i obowiązki stron w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego podpisali: Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w imieniu Okręgu PZW: Prezes Zarządu Okręgu PZW – Jan Kwiecień oraz Sekretarz ZO PZW – Mikołaj Efimow w obecności Dyrektora biura ZO PZW – Andrzeja Mackiewicza.

Celem operacji jest wspieranie atutów środowiska wodnego zbiornika Podedwórze poprzez regulację ruchu turystycznego, ochronę przed kłusownictwem oraz odtworzenie i zabezpieczenie pierwotnego stanu środowiska naturalnego zbiornika i terenów przyległych, zniszczonych szkodliwa działalnością chronionych gatunków zwierząt. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych oraz środowiskowych, w szczególności poprawy różnorodności biologicznej akwenów wodnych i ochronny cennych gatunków ryb.

Całkowity koszt operacji oszacowano na kwotę 354 245,36 zł.

print