Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR

Email
 1. Doradztwo  jest świadczone nieodpłatnie.
 2. Usługi doradcze, świadczą pracownicy Biura LGR, mający te zadania w zakresie obowiązków zgodnie z opisem stanowisk.
 3. Doradztwo prowadzone jest w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej w godzinach jego pracy lub po spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez biuro dotyczących m.in. prowadzonych naborów wniosków. W uzasadnionych przypadkach doradztwo prowadzone jest w innych godzinach, w tym w szczególności w sytuacji zgłoszenia potrzeby doradztwa przez osoby niesprawne ruchowo lub inne osoby z grup defaworyzowanych.
 4. Aby skorzystać z bezpośredniego doradztwa w biurze zaleca się uprzednie, telefoniczne lub mailowe ustalenie terminu.
 5. Doradztwo realizowane przez Biuro obejmuje w szczególności następujące tematy:
 • ogólne zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • typy operacji (projektów) i grupy docelowe w ramach LSR,
 • zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
 • zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych i zasady przygotowania załączników,
 • zasady realizacji i rozliczenia projektów,
 • zasady wypełniania wniosków o płatność dla operacji realizujących założenia LSR.
 1. Konsultacje wniosku planowanego do złożenia w danym naborze dotyczą w szczególności weryfikacji kwestii formalnych i zgodności z Programem oraz wypełnienia obligatoryjnych rubryk związanych z uzasadnieniem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 2. Doradztwa nie udziela się w ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Doradztwo punktowane w ramach Kryteriów wyboru operacji rozumiane jest jako osobiste korzystanie z doradztwa w biurze LGD (doradztwo bezpośrednie) przez potencjalnego beneficjenta, ewentualnie przez pełnomocnika, reprezentanta osoby prawnej, bądź osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy, co musi być poświadczone podpisem na karcie doradztwa indywidualnego prowadzonej przez LGD.
 4. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy, która nie jest beneficjentem, pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą beneficjenta może korzystać z doradztwa, jednak doradztwo nie będzie punktowane w ramach Kryteriów wyboru operacji.
 5. Pracownicy Biura nie wypełniają wniosków o przyznanie pomocy oraz innych formularzy i dokumentów dotyczących naborów, np. załączników do wniosków.
 6. Doradca i uczestnik po wykonanej usłudze doradczej wypełniają kartę doradztwa. Karta doradztwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.
 7. Karta doradztwa wypełniana jest w szczególności w przypadku, kiedy tematem doradztwa są zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie lub zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych i zasady przygotowania załączników.
 8. Na podstawie wypełnionej karty doradztwa prowadzony jest rejestr doradztwa.

Zasady doradztwa do pobrania TUTAJWszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"