Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Konkursy

Stanowisko Rady LGR podczas oceny wniosków złożonych w konkursie I/2017 i II/2017

Email Drukuj PDF

     Ze względu na z błędnie określony zakres kryterium w przypadku przedsięwzięcia 1.1.1 "Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR" w przypadku operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybactwem, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł. dotacji, a niższy niż 250 000 zł. Rada postanowlła przyznawać 3 punkty.
     Obecnie w kryterium nr 2 „Koszt utrzymania jednego miejsca pracy” przyznaje się 2 punkty, jeżeli koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł dotacji , a w przypadku , kiedy jest niższy lub równy 150 000 zł dotacji przyznaje się 4 punkty. Wynika z tego, że w przypadku, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł dotacji nie powinno się przyznawać punktów lub nie powinno się brać pod uwagę tego kryterium do oceny. Przyznanie większej lub mniejszej liczby punktów, lub nieprzyznanie żadnych punktów byłoby nieuczciwe w stosunku do wnioskodawców, którzy spełniają warunki zapisane w kryteriach oceny operacji. Dlatego też Rada oceniająca wnioski stoi na stanowisku, iż byłoby to krzywdzące dla wnioskodawców, którzy spełniają pośrednie kryterium i postanowiła przyznawać 3 punkty w przypadkach, kiedy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł., co jest wartością pośrednią pomiędzy minimalną a maksymalną wartością punktową.

     Analogicznie, ze względu na z błędnie określony zakres kryterium w przypadku przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim" w przypadku operacji w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i wsparcia wykorzystania atutów środowiska naturalnego, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł. Rada postanowlła przyznawać 3 punkty.
     Obecnie w kryterium nr 2 „Koszt utrzymania jednego miejsca pracy” przyznaje się 2 punkty, jeżeli koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł dotacji , a w przypadku, kiedy jest niższy lub równy 75 000 zł dotacji przyznaje się 4 punkty. Wynika z tego, że w przypadku gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł dotacji nie powinno się przyznawać punktów lub nie powinno się brać pod uwagę tego kryterium do oceny. Przyznanie większej lub mniejszej liczby punktów, lub nieprzyznanie żadnych punktów byłoby nieuczciwe w stosunku do wnioskodawców, którzy spełniają warunki zapisane w kryteriach oceny operacji. Dlatego też Rada oceniająca wnioski stoi na stanowisku, iż byłoby to krzywdzące dla wnioskodawców, którzy spełniają pośrednie kryterium i postanowiła przyznawać 3 punkty w przypadkach, kiedy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł. , co jest pośrednią wartością punktową.

W związku z tym przed przystąpieniem do oceny wniosków Rada podjęła stosowne uchwały:
Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie 1/2017
Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie 2/2017

Wyniki oceny wniosków

Email Drukuj PDF

Konkurs nr I/2017
Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1)

Uchwała nr I/2/2017 Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z dnia 31.07.2017r.  w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie I/2017

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)

- Lista operacji niewybranych do dofinansowania (operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru ale nie mieściły się w limicie środków wskazanych w naborze oraz operacje które nie uzyskały minimalnej liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr II/2017
Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybacki (przedsięwzięcie 1.2.1)

Uchwała nr I/3/2017 Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z dnia 31.07.2017r.  w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie II/2017

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr III/2017
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1)

- Lista operacji zgogodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr III/2017
Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1)

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


- Formularz protestu

- Protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru operacji


 

Dokumenty konkursowe

Email

Szanowni Państwo.
Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty niezbędne do aplikowanie o wsparcie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opublikowane na stronie MGMiŻŚ. Formularz wniosku o dofinansowanie z wypełnioną częścią Sekcji A znajduje się w zakładce "DOKUMENTY"

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie              1.a) Formularz wniosku o dofinansowanie z wypełnioną przez LGR częścią Sekcji A
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Biznes Plan uproszczony
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (500 000 EUR)
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku pozostałych rodzajów działalności (200 000EUR)
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis
 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 3. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
 4. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 5. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
 1. Formularz wniosku o płatność
 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
 1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów
 2. Rozporzadzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji (...) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... (Dz. U. poz. 1435 z 2016 r.)
 3. Rozporzadzenie MGMiŻŚ w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek... (Dz. U. poz. 189 z 2017 r.)

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR

Email
 1. Doradztwo  jest świadczone nieodpłatnie.
 2. Usługi doradcze, świadczą pracownicy Biura LGR, mający te zadania w zakresie obowiązków zgodnie z opisem stanowisk.
 3. Doradztwo prowadzone jest w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej w godzinach jego pracy lub po spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez biuro dotyczących m.in. prowadzonych naborów wniosków. W uzasadnionych przypadkach doradztwo prowadzone jest w innych godzinach, w tym w szczególności w sytuacji zgłoszenia potrzeby doradztwa przez osoby niesprawne ruchowo lub inne osoby z grup defaworyzowanych.
 4. Aby skorzystać z bezpośredniego doradztwa w biurze zaleca się uprzednie, telefoniczne lub mailowe ustalenie terminu.
 5. Doradztwo realizowane przez Biuro obejmuje w szczególności następujące tematy:
Więcej…

Strona 1 z 2Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"